คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
Faculty of Management Science Phranakhon Rajabhat University Faculty of Management Science Phranakhon Rajabhat University
TH | EN
หน้าหลักผู้บริหารคณะฯบุคลากรสายสนับสนุนคู่มือ/มาตรฐานการปฏิบัติงานติดต่อเรา
ข้อมูลทั่วไป

ตารางสอนอาจารย์

ประจำภาคการศึกษา 3/2564

โครงสร้างหลักสูตร

โครงสร้างหลักสูตร ปี 2563

การบันทึกข้อมูลอาจารย์ประจำปี 2564

การบันทึกข้อมูลอาจารย์ประจำปี 2564

เอกสารการเบิกค่าสอน 65

เดือนพฤษภาคม-มิถุนายน
Mike
ผศ.ดร. จุฑาทิพย์ พหลภาคย์
คณบดีคณะวิทยาการจัดการ
แหล่งข้อมูล/เอกสาร
Mike
Mike
Mike