คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
Faculty of Management Science Phranakhon Rajabhat University Faculty of Management Science Phranakhon Rajabhat University
TH | EN
หน้าหลักผู้บริหารคณะฯบุคลากรสายสนับสนุนคู่มือ/มาตรฐานการปฏิบัติงานติดต่อเรา
ข้อมูลทั่วไป

ตารางสอนอาจารย์

ประจำภาคการศึกษา 1/2565

โครงสร้างหลักสูตร

โครงสร้างหลักสูตร ปี 2565

เอกสารการเบิกค่าสอน 65

เดือนกันยายน-ตุลาคม
Mike
ผศ.ดร. จุฑาทิพย์ พหลภาคย์
คณบดีคณะวิทยาการจัดการ
แหล่งข้อมูล/เอกสาร
Mike
Mike
Mike
Mike