คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
Faculty Of Management Science Faculty Of Management Science
TH | EN
หน้าหลักผู้บริหารคณะบุคลากรสายสนับสนุนKM การจัดการความรู้คู่มือ/มาตรฐานการปฏิบัติงานติดต่อเรา
ข้อมูลทั่วไป
Mike
ผศ.ดร. จุฑาทิพย์ พหลภาคย์
คณบดีคณะวิทยาการจัดการ