FACULTY OF MANAGEMENT SCIENCE FACULTY OF MANAGEMENT SCIENCE
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
TH | EN
หน้าหลักข้อความถึงคณบดีติดต่อเรา
ตารางเรียนประจำภาคการศึกษาที่ 1/2560

ตารางสอนนักศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560
คณะวิทยาการจัดการ
ภาคปกติ รหัส 57  รหัส 58  รหัส 59  รหัส 60   
ภาคกศ.พบ.(เสาร์-อาทิตย์) รุ่น 33 

รุ่น 34 

รุ่น35  รุ่น 36  รุ่น 37  รุ่น 38 รุ่น 39 รุ่น 40 รุ่น 41 รุ่น 42 รุ่น 43 รุ่น 44 

 

รายวิชาที่เปิดสอน ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560
  ภาคปกติ ภาคกศ.พบ.(เสาร์-อาทิตย์)
คณะวิทยาการจัดการ    
กลุ่มงานวิชาศึกษาทั่วไป (GE)    
วิชาศึกษาทั่วไป (GE) กลุ่มวิชาเลือก  

 

รายวิชาเลือกเสรี ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560

แนวปฏิบัติการลงทะเบียนเรียนรายวิชาเลือกเสรี  

  ภาคปกติ ภาคกศ.พบ.(เสาร์-อาทิตย์)
คณะวิทยาการจัดการ