FACULTY OF MANAGEMENT SCIENCE FACULTY OF MANAGEMENT SCIENCE
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
TH | EN
หน้าหลักข้อความถึงคณบดีติดต่อเรา
บุคลากรสายสนับสนุนและคนงาน

นางสาว มณินป์ทรา มีชื่อ นักวิชาการศึกษา
นางสาว สุภาพรรณ แก้วเพ็ชร นักวิชาการศึกษา
นางสาว อรจิรา จันทร์สุคนธ์ นักวิชาการเงินและบัญชี
นาย ณัฐวุฒิ จันทร์หอม นักวิชาการคอมพิวเตอร์
นาย อดิศักดิ์ รุ่งพิทักษ์นนท์ นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
นาย อนุรักษ์ ตลับเงิน นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
นาย ประทีป หาเรือนชีพ นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
นางสาว นิสารัตน์ โสภณโภไคย นักวิชาการพัสดุ
นาง สุธีรา ศรีโสภา เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นาง สุดารัตน์ จันทร์วงษ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นางสาว เพชรา นาคำ คนงาน
นาง ฉันทนา บุญมี คนงาน
นาย บุญมี พันธ์สี คนงาน