ปฏิทิน
 
  กันยายน : 2017  

  อา

   จ

   อ

   พ

  พฤ

   ศ

   ส

         12
3456789
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
   วันนี้
   กิจกรรม
 
ตารางสอน
 
 ตารางเรียนประจำภาคการศึกษาที่ 1/2560
  ตารางเรียนปีการศึกษาที่ 3/2559 ภาค กศ.พบ.
 
ปฏิทันวิชาการ
 
  ปีการศึกษา 2560
 
ตารางสอนส่วนตัวอาจารย์
 
  สาขาการจัดการค้าปลีก
  สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม
  สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์
  สาขาวิชาการจัดการทั่วไป
  สาขาวิชาการตลาด
  หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต
  หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
  หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต
 
กิจการนักศึกษา
 
  เอกสารขอจัดตั้งชุมนุม (PDF)
  เอกสารขอจัดตั้งชุมนุม (WORD)
 
รายการทั่วไป
 
  สมาคมศิษย์เก่าคณะวิทยาการจัดการ
  สถาบันวิจัยและการพัฒนา
 เบอร์ติดต่อภายใน
  ระบบบันทึก มคอ.
 การบริหารความเสี่ยง
 ระบบแฟ้มสะสมงานอาจารย์
 แบบฟอร์มต่างๆ
 
กรอกสถานที่ฝึกงาน
 
  แบบฟอร์มแบบสำรวจสถานที่ฝึกงาน
  กรอกสถานที่ฝึกงาน 2/2560
 
มคอ.
 
  แบบฟอร์ม มคอ.3
  แบบฟอร์ม มคอ.5
  แบบฟอร์ม มคอ.7
 แบบฟอร์ม มคอ.4
  แบบฟอร์ม มคอ.6
 
จำนวนผู้เข้าชม
 

วันนี้มีคนเข้าชม : 1

เมื่อวานนี้มีคนเข้าชม : 0
เดือนนี้มีคนเข้าชม : 356
ปีนี้มีคนเข้าชม : 2317
ปีที่แล้วคนเข้าชม : 35591

คุณเป็นคนเข้าชมลำดับที่

เริ่มใช้งาน : July 25th 2011
 
งานประกันคุณภาพการศึกษาของคณะวิทยาการจัดการ
 
คู่มืองานประกันคุณภาพการศึกษาประจำปี 2553
รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ปี 2552
งานตรวจประเมินภายในประจำปีการศึกษา2553
ปรับเกณฑ์ใหม่ล่าสุดของสมศ.รอบ3
สรุปผลภาพรวมการประเมินคุณภาพภาย ปี 2553
ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก สมศ รอบ3
คู่มือการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ
งานประกันคุณภาพคณะ 2551
แผนพัฒนาคณะ
งานประกันคุณภาพคณะ 2549
งานประกันคุณภาพคณะ 2550
งานประกันคุณภาพคณะ 2548
คู่มืองานประกันคุณภาพการศึกษาประจำปี 2554
งานตรวจประเมินภายในประจำปีการศึกษา 2554
รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในประจำปี 2554
SAR ประจำปี 2554
คู่มือประกันสาขาวิชาประจำปีการศึกษา 2555
SAR ประจำปี 2555
การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในประจำปี 2555
รายงานผลการประเมินคุณภาพฯ(ระดับคณะ)ปีการศึกษา 2555
แบบฟอร์มสำหรับกรอกข้อมูล SAR ระดับสาขา
ตารางแสดงจำนวนบัณฑิตผู้ที่สำเร็จการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
กำหนดการตรวจประเมินคุณภาพภายในประจำปี 2556 ระดับสาขา
จำนวนนักศึกษาภาคปกติ ปีการศึกษา 1/2556
จำนวนข้อมูลนักศึกษาประจำปี 2557
กำหนดการตรวจประเมินคุณภาพภายในประจำปี 2556 ระดับสาขา
คูู่่มือประกันคุณภาพการศึกษาประจำปี 2556
SAR ประจำปี 2556
******อยู่ระหว่างดำเนินการ******
 
 
 
 


คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
เลขที่ 9 แจ้งวัฒนะ แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน จังหวัดกรุงเทพฯ 10220 โทร. 02-544-8421


Faculty of Management Science of Phranakhon Rajabhat University
9 Changwattana Road, Bangkhen Bangkok,Thailand 10220 Tel : (662) 544-8421