ปฏิทิน
 
  กันยายน : 2017  

  อา

   จ

   อ

   พ

  พฤ

   ศ

   ส

         12
3456789
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
   วันนี้
   กิจกรรม
 
ตารางสอน
 
 ตารางเรียนประจำภาคการศึกษาที่ 1/2560
  ตารางเรียนปีการศึกษาที่ 3/2559 ภาค กศ.พบ.
 
ปฏิทันวิชาการ
 
  ปีการศึกษา 2560
 
ตารางสอนส่วนตัวอาจารย์
 
  สาขาการจัดการค้าปลีก
  สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม
  สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์
  สาขาวิชาการจัดการทั่วไป
  สาขาวิชาการตลาด
  หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต
  หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
  หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต
 
กิจการนักศึกษา
 
  เอกสารขอจัดตั้งชุมนุม (PDF)
  เอกสารขอจัดตั้งชุมนุม (WORD)
 
รายการทั่วไป
 
  สมาคมศิษย์เก่าคณะวิทยาการจัดการ
  สถาบันวิจัยและการพัฒนา
 เบอร์ติดต่อภายใน
  ระบบบันทึก มคอ.
 การบริหารความเสี่ยง
 ระบบแฟ้มสะสมงานอาจารย์
 แบบฟอร์มต่างๆ
 
กรอกสถานที่ฝึกงาน
 
  แบบฟอร์มแบบสำรวจสถานที่ฝึกงาน
  กรอกสถานที่ฝึกงาน 2/2560
 
มคอ.
 
  แบบฟอร์ม มคอ.3
  แบบฟอร์ม มคอ.5
  แบบฟอร์ม มคอ.7
 แบบฟอร์ม มคอ.4
  แบบฟอร์ม มคอ.6
 
จำนวนผู้เข้าชม
 

วันนี้มีคนเข้าชม : 1

เมื่อวานนี้มีคนเข้าชม : 0
เดือนนี้มีคนเข้าชม : 356
ปีนี้มีคนเข้าชม : 2317
ปีที่แล้วคนเข้าชม : 35591

คุณเป็นคนเข้าชมลำดับที่

เริ่มใช้งาน : July 25th 2011
 
ข่าวประชาสัมพันธ์งานวิจัย
 
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ
          ด้วยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ จะมีการประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย งบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ 2561 ประมาณเดือนสิงหาคมเป็นประจำทุกปี สถาบันวิจัยและพัฒนาจึงกำหนดจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "พัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนจากงบประมาณแผ่นดิน (ทุน วช.)" ขึ้น ในระหว่างวันที่ 1-2 กันยายน 2559 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรสามารถพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยให้ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากเงินงบประมาณแผ่นดินเพิ่มมากยิ่งขึ้น ซึ่งสถาบันวิจัยและพัฒนาได้เชิญผู้ทรงคุณวุฒิมาให้คำแนะนำในการพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยก่อนที่มหาวิทยาลัยจะจัดส่งข้อเสนอโครงการให้สำนักงาน คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) พิจารณา
          ในการนี้ สถาบันวิจัยและพัฒนาจึงขอเชิญบุคลากรที่มีความสนใจที่จะเสนอข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยจากเงินงบประมาณแผ่นดิน (ทุน วช.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว โดยแจ้งความประสงค์และจัดส่ง (ร่าง) ข้อเสนอโครงการวิจัย ไปยังสถาบันวิจัยและพัฒนา จำนวน 1 ชุด ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2559  ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ทางเว็บไซต์ สถาบันวิจัยและพัฒนา irdp.pnru.ac.th หากมีข้อสงสัยประการใดสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นายรัชตะ อนวัชกุล โทร. (ภายใน) ๔๘๕๓๒
             
           จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรในสังกัดทราบต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง
 
 
 
 


คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
เลขที่ 9 แจ้งวัฒนะ แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน จังหวัดกรุงเทพฯ 10220 โทร. 02-544-8421


Faculty of Management Science of Phranakhon Rajabhat University
9 Changwattana Road, Bangkhen Bangkok,Thailand 10220 Tel : (662) 544-8421