ปฏิทิน
 
  กันยายน : 2017  

  อา

   จ

   อ

   พ

  พฤ

   ศ

   ส

         12
3456789
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
   วันนี้
   กิจกรรม
 
ตารางสอน
 
 ตารางเรียนประจำภาคการศึกษาที่ 1/2560
  ตารางเรียนปีการศึกษาที่ 3/2559 ภาค กศ.พบ.
 
ปฏิทันวิชาการ
 
  ปีการศึกษา 2560
 
ตารางสอนส่วนตัวอาจารย์
 
  สาขาการจัดการค้าปลีก
  สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม
  สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์
  สาขาวิชาการจัดการทั่วไป
  สาขาวิชาการตลาด
  หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต
  หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
  หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต
 
กิจการนักศึกษา
 
  เอกสารขอจัดตั้งชุมนุม (PDF)
  เอกสารขอจัดตั้งชุมนุม (WORD)
 
รายการทั่วไป
 
  สมาคมศิษย์เก่าคณะวิทยาการจัดการ
  สถาบันวิจัยและการพัฒนา
 เบอร์ติดต่อภายใน
  ระบบบันทึก มคอ.
 การบริหารความเสี่ยง
 ระบบแฟ้มสะสมงานอาจารย์
 แบบฟอร์มต่างๆ
 
กรอกสถานที่ฝึกงาน
 
  แบบฟอร์มแบบสำรวจสถานที่ฝึกงาน
  กรอกสถานที่ฝึกงาน 2/2560
 
มคอ.
 
  แบบฟอร์ม มคอ.3
  แบบฟอร์ม มคอ.5
  แบบฟอร์ม มคอ.7
 แบบฟอร์ม มคอ.4
  แบบฟอร์ม มคอ.6
 
จำนวนผู้เข้าชม
 

วันนี้มีคนเข้าชม : 1

เมื่อวานนี้มีคนเข้าชม : 0
เดือนนี้มีคนเข้าชม : 356
ปีนี้มีคนเข้าชม : 2317
ปีที่แล้วคนเข้าชม : 35591

คุณเป็นคนเข้าชมลำดับที่

เริ่มใช้งาน : July 25th 2011
 
แบบฟอร์มเอกสารการเบิกจ่าย
 
รายการแบบฟอร์ม  
1.แบบฟอร์มสรุปผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ดาวน์โหลด
2.แบบสรุปค่าใช้จ่ายโครงการ/กิจกรรม/ไปราชการ (ใบสีส้ม) ดาวน์โหลด
3.หนังสือขออนุมัติเบิกจ่าย (โครงการ/กิจกรรม) ดาวน์โหลด
4.หนังสือขออนุมัติเบิกจ่าย (หมวดค่าวัสดุ) ดาวน์โหลด
5.หนังสือขออนุมัติเบิกจ่าย (หมวดค่าใช้สอย)  ดาวน์โหลด
6.หนังสือขออนุมัติเบิกจ่าย (หมวดค่าตอบแทน) ดาวน์โหลด
7.หนังสือขออนุมัติซื้อหรือจ้าง(เงินงบประมาณ) (ใบสีฟ้า) ดาวน์โหลด
7.หนังสือขออนุมัติตัดยอดเงินงบประมาณ (ใบสีฟ้า) ดาวน์โหลด
9.หนังสือขออนุมัติซื้อหรือจ้าง(เงิน บ.กศ.) (ใบสีชมพู) ดาวน์โหลด
10.หนังสือขออนุมัติตัดยอดเงิน บ.กศ.  (ใบสีชมพู) ดาวน์โหลด
11.หนังสือขออนุมัติซื้อหรือจ้าง(เงิน กศ.พบ.) (ใบสีเหลือง) ดาวน์โหลด
12.หนังสือขออนุมัติตัดยอดเงิน กศ.พบ. (ใบสีเหลือง) ดาวน์โหลด
13. หนังสือขออนุมัติซื้อหรือจ้าง(เงินอื่นๆ) (ใบสีเขียว) ดาวน์โหลด
14.หนังสือขออนุมัติตัดยอดเงินอื่นๆ (ใบสีเขียว) ดาวน์โหลด
15.หนังสือขออนุมัติตัดยอดเงิน(กองทุนกิจกรรมนักศึกษา) (ใบสีเขียว) ดาวน์โหลด
16.หนังสือขออนุมัติตัดยอดเงิน(กองทุนกีฬา) (ใบสีฟ้า) ดาวน์โหลด
17.ใบตรวจรับพัสดุ ดาวน์โหลด
18.ใบสั่งซื้อ ดาวน์โหลด
19.ใบสั่งจ้าง ดาวน์โหลด
20.ใบสำคัญรับเงิน ดาวน์โหลด
21.ตารางลงเวลาการบรรยายของวิทยากร ดาวน์โหลด
22.รายการประกอบการขอ(ซื้อ/จ้าง) ดาวน์โหลด
23.หนังสือขออนุมัติดำเนินการตามโครงการ (เอกสารหมายเลข 1) ดาวน์โหลด
24.หนังสือขออนุมัติดำเนินการตามโครงการ (กองทุนกีฬา/กองทุนกิจการนักศึกษา) ดาวน์โหลด
25.ใบรับรองแทนใบเสร็จ ดาวน์โหลด
26.บันทึกขอยืมเงินทดรองราชการ ดาวน์โหลด
27.บันทึกข้อความขออนุญาตให้เจ้าหน้าที่ยืมเงิน ดาวน์โหลด
28.หลักฐานการจ่ายเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ดาวน์โหลด
29.แบบขอเบิกค่าใช้จ่าย ดาวน์โหลด
30.รายงานการฝึกอบรม ประชุม สัมมนาและการฟังบรรยาย ดาวน์โหลด
31.ใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ดาวน์โหลด
 
 
 
 
 


คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
เลขที่ 9 แจ้งวัฒนะ แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน จังหวัดกรุงเทพฯ 10220 โทร. 02-544-8421


Faculty of Management Science of Phranakhon Rajabhat University
9 Changwattana Road, Bangkhen Bangkok,Thailand 10220 Tel : (662) 544-8421