ปฏิทิน
 
  กันยายน : 2017  

  อา

   จ

   อ

   พ

  พฤ

   ศ

   ส

         12
3456789
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
   วันนี้
   กิจกรรม
 
ตารางสอน
 
 ตารางเรียนประจำภาคการศึกษาที่ 1/2560
  ตารางเรียนปีการศึกษาที่ 3/2559 ภาค กศ.พบ.
 
ปฏิทันวิชาการ
 
  ปีการศึกษา 2560
 
ตารางสอนส่วนตัวอาจารย์
 
  สาขาการจัดการค้าปลีก
  สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม
  สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์
  สาขาวิชาการจัดการทั่วไป
  สาขาวิชาการตลาด
  หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต
  หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
  หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต
 
กิจการนักศึกษา
 
  เอกสารขอจัดตั้งชุมนุม (PDF)
  เอกสารขอจัดตั้งชุมนุม (WORD)
 
รายการทั่วไป
 
  สมาคมศิษย์เก่าคณะวิทยาการจัดการ
  สถาบันวิจัยและการพัฒนา
 เบอร์ติดต่อภายใน
  ระบบบันทึก มคอ.
 การบริหารความเสี่ยง
 ระบบแฟ้มสะสมงานอาจารย์
 แบบฟอร์มต่างๆ
 
กรอกสถานที่ฝึกงาน
 
  แบบฟอร์มแบบสำรวจสถานที่ฝึกงาน
  กรอกสถานที่ฝึกงาน 2/2560
 
มคอ.
 
  แบบฟอร์ม มคอ.3
  แบบฟอร์ม มคอ.5
  แบบฟอร์ม มคอ.7
 แบบฟอร์ม มคอ.4
  แบบฟอร์ม มคอ.6
 
จำนวนผู้เข้าชม
 

วันนี้มีคนเข้าชม : 1

เมื่อวานนี้มีคนเข้าชม : 0
เดือนนี้มีคนเข้าชม : 356
ปีนี้มีคนเข้าชม : 2317
ปีที่แล้วคนเข้าชม : 35591

คุณเป็นคนเข้าชมลำดับที่

เริ่มใช้งาน : July 25th 2011
 
เบอร์ติดต่อภายใน
 
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน


มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

เลขที่ 9 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10220

โทรศัพท์ 02-544-8000

โทรสาร 02-521-7909


</
หน่วยงาน โทรศัพท์สายตรง โทรศัพท์ภายใน โทรสาร
อธิการบดี 02-522-6611 02-544-8888 02-552-7117
รองอธิการบดีฝ่ายบริหารจัดการ 02-522-6616 02-544-8800 02-522-6616
รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายแผนและวิจัย 02-522-6616 02-544-8822 02-522-6616
รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและกิจการนักศึกษา 02-522-6616 02-544-8844 02-522-6616
รองอธิการบดีฝ่ายสิทธิประโยชน์และการคลัง 02-522-6616 02-544-8811 02-522-6616
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและบริการวิชาการ 02-522-6616 02-544-8833 02-522-6616
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวัฒนธรรม 02-522-6616 02-544-8338 02-522-6616
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 02-522-6625 02-544-8228 02-522-6638
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารทั่วไป 02-522-6616 02-544-8118 02-522-6616
ที่ปรึกษาอธิการบดี   02-544-8478  
เลขาอธิการบดี 02-522-6611 02-544-8111 02-552-7117
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 02-522-6612 02-544-8460 02-522-6612
02-544-8461
02-544-8463
02-544-8465
คณะวิทยาการจัดการ 02-522-6610 02-544-8410 02-522-6610
02-544-8421
02-544-8423
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 02-522-6609 02-544-8194 02-522-6609
02-544-8556
02-544-8557
02-544-8590
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 02-522-6637 02-544-8243 02-522-6637
02-544-8244
วิทยาลัยการฝึกหัดครู 02-521-1513 02-544-8291 - 3 02-521-1409
วิทยาลัยพุทธศาสตร์และปรัชญา   02-544-8451 02-521-0379
สำนักงานอธิการบดี 02-522-6618 02-544-8080 02-521-7909
02-544-8503
02-544-8504
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 02-522-6605 02-544-8383 02-522-6605
02-544-8043
02-544-8046
02-544-8049
02-544-8058
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม 02-522-6607 02-544-8008 02-522-6607
02-544-8428
02-544-8429
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 02-522-6604 02-544-8156 02-522-6604
02-544-8158
สถาบันวิจัยและพัฒนา 02-521-2288 02-544-8532 - 4 02-521-1234
02-521-2288
สำนักงานโครงการผนึกกำลังการเปิดสอนหลักสูตรปริญญาเอก 02-522-6625 02-544-8224 02-522-6638
สำนักงานโครงการบัณฑิตศึกษา 02-521-0281-2 02-544-8529  
02-544-8032 02-521-7592
02-544-8034 02-522-6603
02-544-8036  
สำนักวิชาศึกษาทั่วไป (GE)   02-544-8061  
โรงเรียนมัธยมสาธิตฯ 02-521-0690 02-544-8332 02-521-7187
02-544-8335
02-544-8340
02-544-8543
02-544-8352
02-544-8355
ผู้อำนวยการกองกลาง 02-522-6618 02-544-8496 02-521-7909
ผู้อำนวยการกองคลัง 02-522-6617 02-544-8182 02-522-6617
กองบริหารงานบุคคล 02-522-6623 02-544-8521 - 2 02-522-6623
กองนโยบายและแผน 02-522-6620 02-544-8527 - 8 02-522-6620
02-544-8574
กองพัฒนานักศึกษา 02-522-6621 02-544-8430 02-522-6621
02-544-8433 - 4
งานบริหารทั่วไป กองกลาง 02-522-6618 02-544-8501 - 3 02-521-7909
02-544-8499
งานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม 02-522-6631 02-544-8536 02-522-6631
02-544-8480
กลุ่มตรวจสอบภายใน 02-551-0427 02-544-8181- 2 02-551-0427
กลุ่มงานรายได้และสิทธิประโยชน์ 02-521-0415 02-544-8087 02-521-0415
กลุ่มงานวิเทศสัมพันธ์ 02-522-7500 02-544-8188 02-522-7500
กลุ่มงานสภามหาวิทยาลัย 02-522-7505 02-544-8586 02-522-7505
งานโสตทัศนูปกรณ์   02-544-8364 - 5  
งานพยาบาล   02-544-8001 02-552-7502
งานยานพาหนะ 02-522-6633   02-521-7909
ศูนย์ข้อมูลและการบริการ   02-544-8484 02-522-6619
02-544-8456
งานพัสดุ 02-522-6617 02-544-8505 - 9 02-522-6617
งานการเงิน   02-544-8516 - 9 02-544-8516
02-544-8571
02-544-8575
งานบัญชีและงบประมาณ 02-522-7503 02-544-8512 - 4 02-522-7503
งานวินัยและนิติกร 02-522-6623 02-544-8523 02-522-6623
งานให้คำปรึกษาและแนะแนวอาชีพ 02-522-6621 02-544-8435 02-522-6621
งานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา 02-522-7507 02-544-8441 - 2 02-522-7507
สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา 02-522-6636   02-522-6622
งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ   02-544-8160 02-522-6604
02-544-8170
02-544-8171
ศูนย์ภาษา 02-522-6634 02-544-8024 02-522-6623
ศูนย์คอมพิวเตอร์กราฟิก 02-522-6632 02-544-8240 02-522-6632
ศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ 02-522-6609 02-544-8190 02-522-6609
ศูนย์สิ่งแวดล้อมศึกษา 02-522-6639 02-544-8141 02-522-6639
อาคารฝึกประสบการณ์พระนครแกรนด์วิว 02-522-7900-7 02-544-8234 02-521-7906
02-521-9494-5
สมาคมศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 02-522-6600-1 02-544-8678 02-522-6601
ร้านสหกรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 02-972-9669 02-544-8236 02-972-9669
โครงการน้ำดื่มกาซะลอง 02-522-6635 02-544-8254  
ศูนย์ความเป็นเลิศด้านขนมอบและขนมไทย "ดอกปีบ" 02-521-0350 02-544-8345  
รปภ.อาคารเฉลิมพระเกียรติ   02-544-8322  
ป้อม รปภ. ประตู 1   02-544-8191  
ป้อม รปภ. ประตูด้านวัด   02-544-8319  
ป้อม รปภ. ประตูโรงเรียนสาธิตฯ   02-544-8301  
รปภ. อาคารเบญจมวัฏ   02-
 
 
 
 
 


คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
เลขที่ 9 แจ้งวัฒนะ แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน จังหวัดกรุงเทพฯ 10220 โทร. 02-544-8421


Faculty of Management Science of Phranakhon Rajabhat University
9 Changwattana Road, Bangkhen Bangkok,Thailand 10220 Tel : (662) 544-8421