ปฏิทิน
 
  มิถุนายน : 2017  

  อา

   จ

   อ

   พ

  พฤ

   ศ

   ส

       123
456789 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 
   วันนี้
   กิจกรรม
 
ตารางสอน
 
 ตารางเรียนประจำภาคการศึกษาที่ 1/2560
  ตารางเรียนปีการศึกษาที่ 3/2559 ภาค กศ.พบ.
 
ปฏิทันวิชาการ
 
  ปีการศึกษา 2560
 
ตารางสอนส่วนตัวอาจารย์
 
  สาขาการจัดการค้าปลีก
  สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม
  สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์
  สาขาวิชาการจัดการทั่วไป
  สาขาวิชาการตลาด
  หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต
  หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
  หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต
 
กิจการนักศึกษา
 
  เอกสารขอจัดตั้งชุมนุม (PDF)
  เอกสารขอจัดตั้งชุมนุม (WORD)
 
รายการทั่วไป
 
  สมาคมศิษย์เก่าคณะวิทยาการจัดการ
 เบอร์ติดต่อภายใน
  ระบบบันทึก มคอ.
 การบริหารความเสี่ยง
 ระบบแฟ้มสะสมงานอาจารย์
 แบบฟอร์มต่างๆ
 
กรอกสถานที่ฝึกงาน
 
  แบบฟอร์มแบบสำรวจสถานที่ฝึกงาน
  กรอกสถานที่ฝึกงาน 2/2560
 
มคอ.
 
  แบบฟอร์ม มคอ.3
  แบบฟอร์ม มคอ.5
  แบบฟอร์ม มคอ.7
 แบบฟอร์ม มคอ.4
  แบบฟอร์ม มคอ.6
 
จำนวนผู้เข้าชม
 

วันนี้มีคนเข้าชม : 1

เมื่อวานนี้มีคนเข้าชม : 0
เดือนนี้มีคนเข้าชม : 356
ปีนี้มีคนเข้าชม : 2317
ปีที่แล้วคนเข้าชม : 35591

คุณเป็นคนเข้าชมลำดับที่

เริ่มใช้งาน : July 25th 2011
 
 
 
 ประกาศ การคัดเลือกลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่
 มรภ.จันทรเกษม ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน
 ประชาสัมพันธ์ข่าวการรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย
 คำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เรื่อง แต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 คำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
 คำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนอธิการดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
 คำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เรื่อง แต่งตั้งรองอธิการดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
 ประกาศ รายชื่อผู้สมัครและผู้ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการสรรหาคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 ประกาศ ผู้ผ่านการกลั่นกรองคุณสมบัติและมีสิทธิเข้ารับการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งอธิการบดี
  ประกาศตารางสอบปลายภาครายวิชาหมวดการศึกษาทั่วไป(GE) ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2559
 ประกาศ เรื่อง การสอบปลายภาค สำหรับนักศึกษาภาคปกติและภาคกศ.พบ. ประจำปีการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2559
  ประกาศ กำหนดชั่วโมงสอนสำหรับอาจารย์ ภาคการศึกษาที่ 3 ปีการศึกษา 2559
 ขอเชิญร่วมโครงการอุปสมบพหมู่
 ประกาศ เรื่อง กำหนดส่งผลการเรียนของนักศึกษาที่ได้ผลการเรียน I ประจำภาค การศึกษา 1/2559
 แจ้งคะแนนผลการประเมินการปฏิบัติราชการ ก.พ.ร. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
 แจ้งมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ครั้งที่ ๖/๒๕๕๙
 ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการสัมมนา เรื่อง การนำเสนอผลงานวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาโครงการสร้างภาคีในการผลิตบัณฑิตระดับปริญญาโท - เอก ประจำปี 2559
 ขอเรียนเชิญร่วมกิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมการสร้างจิตสำนึกไม่ละเมิดลิขสิทธิ์
 ขอเชิญเข้าร่วมงาน วิศวะ 59 หรือ Engineering Expo 2016
 คำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ที่ ๐๒๑/๒๕๕๙ เรื่อง แต่งตั้งผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
 แจ้งข้อมูลการเข้าใช้พื้นที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
 ขอความร่วมมือรณรงค์และประชาสัมพันธ์การลงทะเบียน พร้อมเพย์ (Prompt Pay)
 แจ้งรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติในการดำเนินการสรรหา ผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
 ขอเชิญเข้าร่วมงาน ITU Telecom World 2016
 ปฏิทินวิชาการปีการศึกษา 2559
 ตารางเรียนและวิชาที่เปิดสอน 1/2559
 คำสั่งพบที่ปรึกษาภาคปกติ ภาคการศึกษาที่ 1/2559
 ขอเชิญคณาจารย์เข้าร่วมอบรมภาษาอังกฤษภายใต้โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน
 ประชาสัมพันธ์ประกาศรับข้อเสนอ โครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2561
 ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยและขอเชิญเข้าร่วมการประชุมชี้แจงกรอบการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2561
 ขอประชาสัมพันธ์กำหนดการจัดการประชุมทางวิชาการ 'มหาวิทยาลัยมหาสารคามวิจัย ครั้งที่ 13'
 ขอเชิญส่งบทความวิชาการ บทความวิจัย และบทความปริทัศน์เพื่อเผยแพร่
 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ “แนวทางการจัดทำข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนจากงบประมาณแผ่นดิน (ทุน วช.)”
 เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย งบประมาณกองทุนวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐
 ขอเชิญส่งข้อเสนอเพื่อขอรับงบประมาณสนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย โครงการจัดการความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีจากผลงานวิจัยและนวัตกรรม ประจำปี 2560
 ขยายเวลาในการรับบทความวิจัยในงานนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
 ขอเชิญส่งผลงานและเข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการระดับชาติ SMARTS Conference ครั้งที่ 7
 แผนบูรณาการการวิจัยและนวัตกรรม ปีงบประมาณ 2561
 ขอเชิญส่งบทความเข้าร่วมประชุมทางวิชาการพะเยาวิจัย ครั้งที่ 6 และขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์
 การประชาสัมพันธ์ทุนวิจัยของโครงการทุนวิจัยมหาบัณฑิต สกว.ด้านมนุษยศาสตร์ - สังคมศาสตร์
 ขอเรียนเชิญเข้าร่วมงานมหกรรม Thailand Tech Show 2016
 การขอรับทุนจากกองทุนพัฒนาการเมืองภาคพลเมือง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการประชุมวิชาการระดับชาติเพื่อนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 8 เนื่องในโอกาสสถาปนามหาวิทยาลัยรามคำแหง ครอบรอบ 45 ปี
 ขอประชาสัมพันธ์ทุนอุดหนุนการจัดทำวารสารวิชาการด้านสังคมศาสตร์ปี 2559 (ครั้งที่ 2)
 ขอเชิญส่งผลงานวิจัยในโครงการ การประชุมวิชาการระดับชาติงานเกษตรแฟร์นนทรีอีสาน ครั้งที่ 4
 ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาการขอตำแหน่งทางวิชาการ ประจำปี 2559 หัวข้อ แนวทางการจัดทำผลงานทางวิชาการรับใช้สังคม ในวันที่ 15 ส.ค. 59
 ขอเชิญเข้าร่วมการประชุม การนำเสนอผลงานวิจัยปีงบประมาณ 2557 และ 2558 กลุ่มเรื่องอาหารเพื่อเพิ่มคุณค่าและความปลอดภัยสำหรับผู้บริโภคและการค้า ภายใต้แผนงานวิจัยที่มุ่งเป้าตอบสนองความต้องการในการพัฒนาประเทศ (รอบ 12 เดือน)
 ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย เพื่อสนับสนุนทุนวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2559
 ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมนานาชาติ The 16th FERCAP International Conference ในวันที่ 20 - 23 พ.ย. 59
 การเปิดรับข้อเสนอทุนวิจัยโครงการ Industry - Academia Partnership Programme ภายใต้โครงการ Newton Fund ปี ค.ศ. 2016 - 2017
 ขอเชิญเข้าร่วมงานตลาดนัดวิจัย สร้างองค์ความรู้ ต่อยอดนวัตกรรมเพื่อการศึกษา สู่การพัฒนาเด็กไทย ของสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ในวันที่ 25 - 26 ก.ค. 59
  ขอเชิญเข้าร่วมประชุม มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2559
 ขอให้ผู้ที่ประสงค์ขอรับทุนวิจัยจากเงินงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ (ทุน วช.) กรอกข้อมูลส่วนบุคคลผ่านระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (NRMS) ของ วช.
 ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการระดับนานาชาติด้านอีเลิร์นนิง 2559 The Seventh TCU International e-learning Conference 2016 Disruptive Innovation in Education ในวันที่ 28 - 29 ก.ค. 59
 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ
 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และเรียนเชิญส่งบทความวิจัยในงานประชุมวิชาการระดับชาติ การวิจัยทางสังคมศาสตร์กับการสร้างสันติภาพ
 ขอเชิญเข้าร่วมมหกรรมการจัดการความรู้ NIDA Knowledge Forum 2559
 ขอเชิญส่งข้อเสนอเพื่อขอรับงบประมาณสนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยโครงการจัดการความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีจากผลงานวิจัยและนวัตกรรม ประจำปี 2560
 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครทุนโครงการ พวอ. ประจำปีงบประมาณ 2559
 ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยและขอเชิญร่วมการประชุมชี้แจงกรอบวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2560
ข้อมูล แหล่งงาน สำหรับนักศึกษา
 
บ.ยูนิเวอร์แซล อินฟอร์เมชั่น จก. ประชาสัมพันธ์รับนักศึกษาฝึกงาน
ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่โปสเตอร์โครงการประกวด Character Design
รับสมัครครูผู้สอน วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยโกลเบิลบริหารธุรกิจ
ประชาสัมพันธ์ข่าวรับนักศึกษาเข้าฝึกงาน
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการ Lazada Student
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงานว่าง
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์รับสมัครงานและคัดรายชื่อนักศึกษาจบการศึกษาปี 2557 - 2558
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการ One Young World 2015 Bangkok
 
 
คำสั่งต่างๆของมหาวิทยาลัย/คณะ
 
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารคณะวิทยาการจัดการ
คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เรื่องการแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา 2556
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประจำคณะวิทยาการจัดการ
คำสั่งแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิเป็นกรรมการประจำคณะวิทยาการจัดการ
 
 
เอกสารการประชุมคณาจารย์และบุคลากรคณะวิทยาการจัดการ
 
เอกสารการประชุมคณาจารย์และบุคลากรคณะวิทยาการจัดการ (รอบพิเศษ)
เอกสารการประชุมคณาจารย์และบุคลากรคณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 4/2556
เอกสารการประชุมคณาจารย์และบุคลากรคณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 3 /2556
เอกสารการประชุมคณาจารย์และบุคลากรคณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 2 /2556
 
 
งานประกันคุณภาพการศึกษาของคณะวิทยาการจัดการ
 
******อยู่ระหว่างดำเนินการ******
 
 
รวมรูปภาพกิจกรรม
 
  กิจกรรม พัฒนาทักษะการจัดกระบวนการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ณ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 19-21 เม.ย. 60
  ประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนและปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์คณะวิทยาการจัดการ
  กิจกรรม OPEN HOUSE 2017 วันที่ 25 มี.ค. 60

  กิจกรรม การให้ความรู้ด้านการประกันคุณภาพแก่นักศึกษา 9-10 มี.ค. 60
  การอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดสวน Terrarium 22 มี.ค. 60
  กิจกรรม เทคนิคการแต่งหน้าเพื่อเสริมสร้างบุคลิกภาพ 24 ก.พ. 60
 
คณบดี

 ดร.พัฒนพงษ์ จันทร์ควง
คณบดีคณะวิทยาการจัดการ

Login
Username
Password
 สมัครสมาชิกใหม่
แบบฟอร์มการเงิน
 
 แบบฟอร์มเอกสารการเบิกจ่าย
 ขั้นตอนการเบิกจ่าย
 
KM การจัดการความรู้
 
 ปีการศึกษา 2559
 
คู่มือการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ
 
 
 
 
Social Media
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์คณะวิทยาการจัดการ
 
 
 
โลโก้คณะ
 
 
 
บริการวิชาการ
 
 
 
ข้อมูลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์คณะวิทยาการจัดการ
 
  ทุนวิจัยประจำปี 2557
 ทุนวิจัยประจำปี 2558
 ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกค์
 
เอกสารสำหรับอาจารย์ที่ปรึกษา
 
  แบบฟอร์มประวัตินักศึกษา
  แบบรายงานสรุปผลการปฏิบัติงานอาจารย์ที่ปรึกษา
  แบบสอบถามนักศึกษา
  บันทึกการให้คำแนะนำเป็นรายบุคคลสำหรับอาจารย์ที่ปรึกษา
 
 
 


คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
เลขที่ 9 แจ้งวัฒนะ แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน จังหวัดกรุงเทพฯ 10220 โทร. 02-544-8421


Faculty of Management Science of Phranakhon Rajabhat University
9 Changwattana Road, Bangkhen Bangkok,Thailand 10220 Tel : (662) 544-8421