Language
Search
ปฏิทิน
 
  มกราคม : 2017  

อา

พฤ

1234567
89 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31    
   วันนี้
   กิจกรรม
 
Main Menu
 
 KM คณะวิทยาการจัดการ
 การบริหารความเสี่ยง
  สมาคมศิษย์เก่าคณะวิทยาการจัดการ
  ระบบบันทึก มคอ.
 ระบบแฟ้มสะสมงานอาจารย์
 แบบฟอร์มต่างๆ
 เบอร์ติดต่อภายใน
 
ตารางเรียน
 
 ตารางเรียน ปีการศึกษา 2/2559 ภาคปกติ
  ตารางเรียน ปีการศึกษา 2/2559 ภาคกศ.พบ.
  คำสั่งพบที่ปรึกษาภาคการศึกษา 2/59 กศ.พบ
  คำสั่งพบที่ปรึกษาภาคการศึกษา 2/59 ภาคปกติ
 
มคอ.
 
  แบบฟอร์ม มคอ.3
 แบบฟอร์ม มคอ.4
  แบบฟอร์ม มคอ.5
  แบบฟอร์ม มคอ.6
  แบบฟอร์ม มคอ.7
 
เอกสารการฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาขาต่างๆ
 
 การจัดการทั่วไป
 การจัดการทรัพยากรมนุษย์
 การตลาด
 การท่องเที่ยวและการโรงแรม
 นิเทศศาสตร์
 เศรษฐศาสตร์
 บัญชี
 
ข้อมูลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์คณะวิทยาการจัดการ
 
  ทุนวิจัยประจำปี 2557
 ทุนวิจัยประจำปี 2558
 ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกค์
 
 
  ประกาศตารางสอบปลายภาครายวิชาหมวดการศึกษาทั่วไป(GE) ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2559
 ประกาศ เรื่อง การสอบปลายภาค สำหรับนักศึกษาภาคปกติและภาคกศ.พบ. ประจำปีการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2559
  ประกาศ กำหนดชั่วโมงสอนสำหรับอาจารย์ ภาคการศึกษาที่ 3 ปีการศึกษา 2559
 ขอเชิญร่วมโครงการอุปสมบพหมู่
 ประกาศ เรื่อง กำหนดส่งผลการเรียนของนักศึกษาที่ได้ผลการเรียน I ประจำภาค การศึกษา 1/2559
 แจ้งคะแนนผลการประเมินการปฏิบัติราชการ ก.พ.ร. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
 แจ้งมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ครั้งที่ ๖/๒๕๕๙
 ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการสัมมนา เรื่อง การนำเสนอผลงานวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาโครงการสร้างภาคีในการผลิตบัณฑิตระดับปริญญาโท - เอก ประจำปี 2559
 ขอเรียนเชิญร่วมกิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมการสร้างจิตสำนึกไม่ละเมิดลิขสิทธิ์
 ขอเชิญเข้าร่วมงาน วิศวะ 59 หรือ Engineering Expo 2016
 คำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ที่ ๐๒๑/๒๕๕๙ เรื่อง แต่งตั้งผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
 แจ้งข้อมูลการเข้าใช้พื้นที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
 ขอความร่วมมือรณรงค์และประชาสัมพันธ์การลงทะเบียน พร้อมเพย์ (Prompt Pay)
 แจ้งรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติในการดำเนินการสรรหา ผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
 ขอเชิญเข้าร่วมงาน ITU Telecom World 2016
 ปฏิทินวิชาการปีการศึกษา 2559
 ตารางเรียนและวิชาที่เปิดสอน 1/2559
 คำสั่งพบที่ปรึกษาภาคปกติ ภาคการศึกษาที่ 1/2559
 ขอเชิญคณาจารย์เข้าร่วมอบรมภาษาอังกฤษภายใต้โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน
 แผนบูรณาการการวิจัยและนวัตกรรม ปีงบประมาณ 2561
 ขอเชิญส่งบทความเข้าร่วมประชุมทางวิชาการพะเยาวิจัย ครั้งที่ 6 และขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์
 การประชาสัมพันธ์ทุนวิจัยของโครงการทุนวิจัยมหาบัณฑิต สกว.ด้านมนุษยศาสตร์ - สังคมศาสตร์
 ขอเรียนเชิญเข้าร่วมงานมหกรรม Thailand Tech Show 2016
 การขอรับทุนจากกองทุนพัฒนาการเมืองภาคพลเมือง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการประชุมวิชาการระดับชาติเพื่อนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 8 เนื่องในโอกาสสถาปนามหาวิทยาลัยรามคำแหง ครอบรอบ 45 ปี
 ขอประชาสัมพันธ์ทุนอุดหนุนการจัดทำวารสารวิชาการด้านสังคมศาสตร์ปี 2559 (ครั้งที่ 2)
 ขอเชิญส่งผลงานวิจัยในโครงการ การประชุมวิชาการระดับชาติงานเกษตรแฟร์นนทรีอีสาน ครั้งที่ 4
 ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาการขอตำแหน่งทางวิชาการ ประจำปี 2559 หัวข้อ แนวทางการจัดทำผลงานทางวิชาการรับใช้สังคม ในวันที่ 15 ส.ค. 59
 ขอเชิญเข้าร่วมการประชุม การนำเสนอผลงานวิจัยปีงบประมาณ 2557 และ 2558 กลุ่มเรื่องอาหารเพื่อเพิ่มคุณค่าและความปลอดภัยสำหรับผู้บริโภคและการค้า ภายใต้แผนงานวิจัยที่มุ่งเป้าตอบสนองความต้องการในการพัฒนาประเทศ (รอบ 12 เดือน)
 ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย เพื่อสนับสนุนทุนวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2559
 ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมนานาชาติ The 16th FERCAP International Conference ในวันที่ 20 - 23 พ.ย. 59
 การเปิดรับข้อเสนอทุนวิจัยโครงการ Industry - Academia Partnership Programme ภายใต้โครงการ Newton Fund ปี ค.ศ. 2016 - 2017
 ขอเชิญเข้าร่วมงานตลาดนัดวิจัย สร้างองค์ความรู้ ต่อยอดนวัตกรรมเพื่อการศึกษา สู่การพัฒนาเด็กไทย ของสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ในวันที่ 25 - 26 ก.ค. 59
  ขอเชิญเข้าร่วมประชุม มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2559
 ขอให้ผู้ที่ประสงค์ขอรับทุนวิจัยจากเงินงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ (ทุน วช.) กรอกข้อมูลส่วนบุคคลผ่านระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (NRMS) ของ วช.
 ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการระดับนานาชาติด้านอีเลิร์นนิง 2559 The Seventh TCU International e-learning Conference 2016 Disruptive Innovation in Education ในวันที่ 28 - 29 ก.ค. 59
 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ
 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และเรียนเชิญส่งบทความวิจัยในงานประชุมวิชาการระดับชาติ การวิจัยทางสังคมศาสตร์กับการสร้างสันติภาพ
 ขอเชิญเข้าร่วมมหกรรมการจัดการความรู้ NIDA Knowledge Forum 2559
 ขอเชิญส่งข้อเสนอเพื่อขอรับงบประมาณสนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยโครงการจัดการความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีจากผลงานวิจัยและนวัตกรรม ประจำปี 2560
 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครทุนโครงการ พวอ. ประจำปีงบประมาณ 2559
 ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยและขอเชิญร่วมการประชุมชี้แจงกรอบวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2560
 ประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ราชนครินทร์วิจัยและวิชาการ ครั้งที่ 8
 ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติปัญญาภิวัฒน์ ครั้งที่ 6
  ขอเชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 5 (ด่วนที่สุด)
 ประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ครั้งที่ 8
 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัย ระดับบัณฑิตศึกษา
 การขยายระยะเวลาการยื่นเสนอโครงการกิจกรรมเชิงพื้นที่และโครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
 ทุนแลกเปลี่ยนนักวิจัยระยะสั้นตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการด้านสังคมศาสตร์ระหว่างไทย-จีน (NRCT-CASS) ประจำปี 2559
 ขอเชิญเข้าร่วมนำเสนอผลงานประชุมวิชาการระดับชาติ และนานาชาติทางด้านนวัตกรรมการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2016
 เชิญคณาจารย์เข้าร่วมประชุมวิชาการระดับนานาชาติ เรื่อง การประชุมวิชาการปัญญาภิวัฒน์ระดับชาติ
 ขอเชิญข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่สนใจ ส่งข้อเสนอการวิจัยเพื่อขอรับทุนอุดหนุนวิจัยของ สพฐ. ปีงบประมาณ 2559
ข้อมูล แหล่งงาน สำหรับนักศึกษา
ประชาสัมพันธ์ .....บริษัท ทองการบัญชี จำกัด มีความประสงค์รับนักศึกษาสาขาการบัญชี เข้าฝึกงาน
ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่โปสเตอร์โครงการประกวด Character Design
รับสมัครครูผู้สอน วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยโกลเบิลบริหารธุรกิจ
ประชาสัมพันธ์ข่าวรับนักศึกษาเข้าฝึกงาน
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการ Lazada Student
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงานว่าง
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์รับสมัครงานและคัดรายชื่อนักศึกษาจบการศึกษาปี 2557 - 2558
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการ One Young World 2015 Bangkok
  More
 
คำสั่งต่างๆของมหาวิทยาลัย/คณะ
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารคณะวิทยาการจัดการ
คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เรื่องการแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา 2556
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประจำคณะวิทยาการจัดการ
คำสั่งแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิเป็นกรรมการประจำคณะวิทยาการจัดการ
  More
 
เอกสารการประชุมคณาจารย์และบุคลากรคณะวิทยาการจัดการ
เอกสารการประชุมคณาจารย์และบุคลากรคณะวิทยาการจัดการ (รอบพิเศษ)
เอกสารการประชุมคณาจารย์และบุคลากรคณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 4/2556
เอกสารการประชุมคณาจารย์และบุคลากรคณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 3 /2556
เอกสารการประชุมคณาจารย์และบุคลากรคณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 2 /2556
  More
 
งานประกันคุณภาพการศึกษาของคณะวิทยาการจัดการ
******อยู่ระหว่างดำเนินการ******
  More
 
รวมรูปภาพกิจกรรม
   แนะแนวศึกษาต่อ ณ โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา (1) จ.สุพรรณบุรี
  คณะวิทยาการจัดการขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์คนใหม่คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.รัชฎาพร บุญเรือง
  พิธีคณะวิทยาการจัดการ น้อมเกล้าฯแสดงความอาลัยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้

  กิจกรรมการแข่งขันกีฬา ส้มเขียวหวานเกมส์ ครั้งที่ 1 วันที่8 ก.ย. 59
  กิจกรรม FMS DAY ครั้งที่ 2 9 ก.ย. 59
  กิจกรรม งานเปิดโลกสร้างสรรค์วันวิทยาการจัดการ 5-6 ส.ค. 59
  More
 
คณบดี
 


ดร.ชินวงศ์  ศรีงาม
คณบดีคณะวิทยาการจัดการ
 ิศทางการจัดการศึกษา
ของคณะวิทยาการจัดการ

 
Login
Username
Password
  
แบบฟอร์มการเงิน
 
 แบบฟอร์มเอกสารการเบิกจ่าย
 ขั้นตอนการเบิกจ่าย
 
คู่มือการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ
 
 
 
 
Social Media
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์คณะวิทยาการจัดการ
 
 
 
เอกสารสำหรับอาจารย์ที่ปรึกษา
 
  แบบฟอร์มประวัตินักศึกษา
  แบบรายงานสรุปผลการปฏิบัติงานอาจารย์ที่ปรึกษา
  แบบสอบถามนักศึกษา
  บันทึกการให้คำแนะนำเป็นรายบุคคลสำหรับอาจารย์ที่ปรึกษา
 
บริการวิชาการ
 
 
 
โลโก้คณะ
 
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
 

วันนี้มีคนเข้าชม : 1

เมื่อวานนี้มีคนเข้าชม : 0
เดือนนี้มีคนเข้าชม : 356
ปีนี้มีคนเข้าชม : 2317
ปีที่แล้วคนเข้าชม : 35591

คุณเป็นคนเข้าชมลำดับที่

เริ่มใช้งาน : July 25th 2011
 
 
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
เลขที่ 9 แจ้งวัฒนะ แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน จังหวัดกรุงเทพฯ 10220 โทร. 02-544-8421


Faculty of Management Science of Phranakhon Rajabhat University
9 Changwattana Road, Bangkhen Bangkok,Thailand 10220 Tel : (662) 544-8421