Language
Search
ปฏิทิน
 
  เมษายน : 2017  

อา

พฤ

           1
2345678
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30      
   วันนี้
   กิจกรรม
 
Main Menu
 
 KM คณะวิทยาการจัดการ
 การบริหารความเสี่ยง
  สมาคมศิษย์เก่าคณะวิทยาการจัดการ
  ระบบบันทึก มคอ.
 ระบบแฟ้มสะสมงานอาจารย์
 แบบฟอร์มต่างๆ
 เบอร์ติดต่อภายใน
 
ตารางเรียน
 
  ตารางเรียนปีการศึกษาที่ 3/2559 ภาค กศ.พบ.
 ตารางเรียน ปีการศึกษา 2/2559 ภาคปกติ
  ตารางเรียน ปีการศึกษา 2/2559 ภาคกศ.พบ.
  คำสั่งพบที่ปรึกษาภาคการศึกษา 2/59 กศ.พบ
  คำสั่งพบที่ปรึกษาภาคการศึกษา 2/59 ภาคปกติ
 
กรอกสถานที่ฝึกงาน
 
  กรอกสถานที่ฝึกงาน 1/2560
  แบบฟอร์มแบบสำรวจสถานที่ฝึกงาน
 
มคอ.
 
  แบบฟอร์ม มคอ.3
 แบบฟอร์ม มคอ.4
  แบบฟอร์ม มคอ.5
  แบบฟอร์ม มคอ.6
  แบบฟอร์ม มคอ.7
 
ข้อมูลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์คณะวิทยาการจัดการ
 
  ทุนวิจัยประจำปี 2557
 ทุนวิจัยประจำปี 2558
 ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกค์
 
 
 มรภ.จันทรเกษม ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน
 ประชาสัมพันธ์ข่าวการรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย
 คำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เรื่อง แต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 คำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
 คำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนอธิการดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
 คำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เรื่อง แต่งตั้งรองอธิการดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
 ประกาศ รายชื่อผู้สมัครและผู้ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการสรรหาคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 ประกาศ ผู้ผ่านการกลั่นกรองคุณสมบัติและมีสิทธิเข้ารับการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งอธิการบดี
  ประกาศตารางสอบปลายภาครายวิชาหมวดการศึกษาทั่วไป(GE) ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2559
 ประกาศ เรื่อง การสอบปลายภาค สำหรับนักศึกษาภาคปกติและภาคกศ.พบ. ประจำปีการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2559
  ประกาศ กำหนดชั่วโมงสอนสำหรับอาจารย์ ภาคการศึกษาที่ 3 ปีการศึกษา 2559
 ขอเชิญร่วมโครงการอุปสมบพหมู่
 ประกาศ เรื่อง กำหนดส่งผลการเรียนของนักศึกษาที่ได้ผลการเรียน I ประจำภาค การศึกษา 1/2559
 แจ้งคะแนนผลการประเมินการปฏิบัติราชการ ก.พ.ร. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
 แจ้งมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ครั้งที่ ๖/๒๕๕๙
 ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการสัมมนา เรื่อง การนำเสนอผลงานวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาโครงการสร้างภาคีในการผลิตบัณฑิตระดับปริญญาโท - เอก ประจำปี 2559
 ขอเรียนเชิญร่วมกิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมการสร้างจิตสำนึกไม่ละเมิดลิขสิทธิ์
 ขอเชิญเข้าร่วมงาน วิศวะ 59 หรือ Engineering Expo 2016
 คำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ที่ ๐๒๑/๒๕๕๙ เรื่อง แต่งตั้งผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
 แจ้งข้อมูลการเข้าใช้พื้นที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
 ขอความร่วมมือรณรงค์และประชาสัมพันธ์การลงทะเบียน พร้อมเพย์ (Prompt Pay)
 แจ้งรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติในการดำเนินการสรรหา ผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
 ขอเชิญเข้าร่วมงาน ITU Telecom World 2016
 ปฏิทินวิชาการปีการศึกษา 2559
 ตารางเรียนและวิชาที่เปิดสอน 1/2559
 คำสั่งพบที่ปรึกษาภาคปกติ ภาคการศึกษาที่ 1/2559
 ขอเชิญคณาจารย์เข้าร่วมอบรมภาษาอังกฤษภายใต้โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน
 ขอเชิญส่งข้อเสนอเพื่อขอรับงบประมาณสนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย โครงการจัดการความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีจากผลงานวิจัยและนวัตกรรม ประจำปี 2560
 ขยายเวลาในการรับบทความวิจัยในงานนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
 ขอเชิญส่งผลงานและเข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการระดับชาติ SMARTS Conference ครั้งที่ 7
 แผนบูรณาการการวิจัยและนวัตกรรม ปีงบประมาณ 2561
 ขอเชิญส่งบทความเข้าร่วมประชุมทางวิชาการพะเยาวิจัย ครั้งที่ 6 และขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์
 การประชาสัมพันธ์ทุนวิจัยของโครงการทุนวิจัยมหาบัณฑิต สกว.ด้านมนุษยศาสตร์ - สังคมศาสตร์
 ขอเรียนเชิญเข้าร่วมงานมหกรรม Thailand Tech Show 2016
 การขอรับทุนจากกองทุนพัฒนาการเมืองภาคพลเมือง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการประชุมวิชาการระดับชาติเพื่อนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 8 เนื่องในโอกาสสถาปนามหาวิทยาลัยรามคำแหง ครอบรอบ 45 ปี
 ขอประชาสัมพันธ์ทุนอุดหนุนการจัดทำวารสารวิชาการด้านสังคมศาสตร์ปี 2559 (ครั้งที่ 2)
 ขอเชิญส่งผลงานวิจัยในโครงการ การประชุมวิชาการระดับชาติงานเกษตรแฟร์นนทรีอีสาน ครั้งที่ 4
 ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาการขอตำแหน่งทางวิชาการ ประจำปี 2559 หัวข้อ แนวทางการจัดทำผลงานทางวิชาการรับใช้สังคม ในวันที่ 15 ส.ค. 59
 ขอเชิญเข้าร่วมการประชุม การนำเสนอผลงานวิจัยปีงบประมาณ 2557 และ 2558 กลุ่มเรื่องอาหารเพื่อเพิ่มคุณค่าและความปลอดภัยสำหรับผู้บริโภคและการค้า ภายใต้แผนงานวิจัยที่มุ่งเป้าตอบสนองความต้องการในการพัฒนาประเทศ (รอบ 12 เดือน)
 ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย เพื่อสนับสนุนทุนวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2559
 ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมนานาชาติ The 16th FERCAP International Conference ในวันที่ 20 - 23 พ.ย. 59
 การเปิดรับข้อเสนอทุนวิจัยโครงการ Industry - Academia Partnership Programme ภายใต้โครงการ Newton Fund ปี ค.ศ. 2016 - 2017
 ขอเชิญเข้าร่วมงานตลาดนัดวิจัย สร้างองค์ความรู้ ต่อยอดนวัตกรรมเพื่อการศึกษา สู่การพัฒนาเด็กไทย ของสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ในวันที่ 25 - 26 ก.ค. 59
  ขอเชิญเข้าร่วมประชุม มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2559
 ขอให้ผู้ที่ประสงค์ขอรับทุนวิจัยจากเงินงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ (ทุน วช.) กรอกข้อมูลส่วนบุคคลผ่านระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (NRMS) ของ วช.
 ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการระดับนานาชาติด้านอีเลิร์นนิง 2559 The Seventh TCU International e-learning Conference 2016 Disruptive Innovation in Education ในวันที่ 28 - 29 ก.ค. 59
 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ
 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และเรียนเชิญส่งบทความวิจัยในงานประชุมวิชาการระดับชาติ การวิจัยทางสังคมศาสตร์กับการสร้างสันติภาพ
 ขอเชิญเข้าร่วมมหกรรมการจัดการความรู้ NIDA Knowledge Forum 2559
 ขอเชิญส่งข้อเสนอเพื่อขอรับงบประมาณสนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยโครงการจัดการความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีจากผลงานวิจัยและนวัตกรรม ประจำปี 2560
 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครทุนโครงการ พวอ. ประจำปีงบประมาณ 2559
 ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยและขอเชิญร่วมการประชุมชี้แจงกรอบวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2560
 ประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ราชนครินทร์วิจัยและวิชาการ ครั้งที่ 8
 ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติปัญญาภิวัฒน์ ครั้งที่ 6
  ขอเชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 5 (ด่วนที่สุด)
 ประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ครั้งที่ 8
 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัย ระดับบัณฑิตศึกษา
 การขยายระยะเวลาการยื่นเสนอโครงการกิจกรรมเชิงพื้นที่และโครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
 ทุนแลกเปลี่ยนนักวิจัยระยะสั้นตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการด้านสังคมศาสตร์ระหว่างไทย-จีน (NRCT-CASS) ประจำปี 2559
 ขอเชิญเข้าร่วมนำเสนอผลงานประชุมวิชาการระดับชาติ และนานาชาติทางด้านนวัตกรรมการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2016
 เชิญคณาจารย์เข้าร่วมประชุมวิชาการระดับนานาชาติ เรื่อง การประชุมวิชาการปัญญาภิวัฒน์ระดับชาติ
 ขอเชิญข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่สนใจ ส่งข้อเสนอการวิจัยเพื่อขอรับทุนอุดหนุนวิจัยของ สพฐ. ปีงบประมาณ 2559
ข้อมูล แหล่งงาน สำหรับนักศึกษา
บ.ยูนิเวอร์แซล อินฟอร์เมชั่น จก. ประชาสัมพันธ์รับนักศึกษาฝึกงาน
ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่โปสเตอร์โครงการประกวด Character Design
รับสมัครครูผู้สอน วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยโกลเบิลบริหารธุรกิจ
ประชาสัมพันธ์ข่าวรับนักศึกษาเข้าฝึกงาน
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการ Lazada Student
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงานว่าง
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์รับสมัครงานและคัดรายชื่อนักศึกษาจบการศึกษาปี 2557 - 2558
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการ One Young World 2015 Bangkok
  More
 
คำสั่งต่างๆของมหาวิทยาลัย/คณะ
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารคณะวิทยาการจัดการ
คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เรื่องการแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา 2556
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประจำคณะวิทยาการจัดการ
คำสั่งแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิเป็นกรรมการประจำคณะวิทยาการจัดการ
  More
 
เอกสารการประชุมคณาจารย์และบุคลากรคณะวิทยาการจัดการ
เอกสารการประชุมคณาจารย์และบุคลากรคณะวิทยาการจัดการ (รอบพิเศษ)
เอกสารการประชุมคณาจารย์และบุคลากรคณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 4/2556
เอกสารการประชุมคณาจารย์และบุคลากรคณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 3 /2556
เอกสารการประชุมคณาจารย์และบุคลากรคณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 2 /2556
  More
 
งานประกันคุณภาพการศึกษาของคณะวิทยาการจัดการ
******อยู่ระหว่างดำเนินการ******
  More
 
รวมรูปภาพกิจกรรม
  การอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดสวน Terrarium 22 มี.ค. 60
  กิจกรรม เทคนิคการแต่งหน้าเพื่อเสริมสร้างบุคลิกภาพ 24 ก.พ. 60
  กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2559 23 ก.พ.60

  ครบรอบ 32 ปี คณะวิทยาการจัดการ 14 ก.พ. 60
   แนะแนวศึกษาต่อ ณ โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา (1) จ.สุพรรณบุรี
  คณะวิทยาการจัดการขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์คนใหม่คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.รัชฎาพร บุญเรือง
  More
 
คณบดี
 

 ดร.พัฒนพงษ์ จันทร์ควง
คณบดีคณะวิทยาการจัดการ

 
Login
Username
Password
  
แบบฟอร์มการเงิน
 
 แบบฟอร์มเอกสารการเบิกจ่าย
 ขั้นตอนการเบิกจ่าย
 
คู่มือการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ
 
 
 
 
Social Media
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์คณะวิทยาการจัดการ
 
 
 
เอกสารสำหรับอาจารย์ที่ปรึกษา
 
  แบบฟอร์มประวัตินักศึกษา
  แบบรายงานสรุปผลการปฏิบัติงานอาจารย์ที่ปรึกษา
  แบบสอบถามนักศึกษา
  บันทึกการให้คำแนะนำเป็นรายบุคคลสำหรับอาจารย์ที่ปรึกษา
 
บริการวิชาการ
 
 
 
โลโก้คณะ
 
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
 

วันนี้มีคนเข้าชม : 1

เมื่อวานนี้มีคนเข้าชม : 0
เดือนนี้มีคนเข้าชม : 356
ปีนี้มีคนเข้าชม : 2317
ปีที่แล้วคนเข้าชม : 35591

คุณเป็นคนเข้าชมลำดับที่

เริ่มใช้งาน : July 25th 2011
 
 
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
เลขที่ 9 แจ้งวัฒนะ แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน จังหวัดกรุงเทพฯ 10220 โทร. 02-544-8421


Faculty of Management Science of Phranakhon Rajabhat University
9 Changwattana Road, Bangkhen Bangkok,Thailand 10220 Tel : (662) 544-8421