FACULTY OF MANAGEMENT SCIENCE FACULTY OF MANAGEMENT SCIENCE
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
TH | EN
หน้าหลักข้อความถึงคณบดีติดต่อเรา
ประวัติความเป็นมา

   ประวัติความเป็นมาของคณะวิทยาการจัดการ

               ประวัติความเป็นมาคณะวิทยาการ เป็นส่วนราชการหนึ่งของสถาบันราชภัฏพระนครมีภารกิจหลักคือ การผลิตบัณฑิต และบุคลากรในสายบริหารธุรกิจ การจัดการ และสายนิเทศศาสตร์ เริ่มมีการเตรียมการจัดการเรียนการสอนในปีพุทธศักราช 2527 โดยมีสำนักงานคณะวิชาการจัดการ อยู่ที่อาคาร 1 ชั้นล่าง ต่อมาเมื่อวันที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2529 มีประกาศในราชกิจจานุเบกษา ให้คณะวิชาวิทยาการจัดการ เป็นคณะหนึ่งในโครงสร้างของวิทยาลัยครู และวันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2530 ได้มีการลงนามในประกาศ กระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งการบริหารงาน ในคณะวิชามีผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าคณะวิชาตามลำดับ ดังนี้
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประชน แสงจักร์          พ.ศ.2527  -  พ.ศ.2530 
2. รองศาสตราจารย์สมคิด บางโม                 พ.ศ.2530  -  พ.ศ.2533
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉียบ ไทยยิ่ง        พ.ศ.2533  -  พ.ศ.2536
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภัสราภรณ์ เทศธรรม   พ.ศ.2536  -  พ.ศ.2538

              ใน พ.ศ. 2538 วิทยาลัยได้เปลี่ยนสถานภาพเป็นสถาบันราชภัฏตามพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ พ.ศ.2538 ซึ่งเป็นนามที่พระบามสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช พระราชทานให้ และชื่อคณะวิชาวิทยาการจัดการ เปลี่ยนเป็น คณะวิทยาการจัดการ ผู้ดำรงตำแหน่งคณบดี คือ
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภัสราภรณ์ เทศธรรม      พ.ศ.2538  -  พ.ศ.2545
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประชน แสงจักร์             พ.ศ.2546  -  2556

3. ดร.ชินวงศ์ ศรีงาม                                       พ.ศ. 2556  -  2560
4. ดร.พัฒนพงษ์ จันทร์ควง                              พ.ศ. 2560 - ปัจจุบัน


คณะวิทยาการจัดการ    ตั้งอยู่   ณ  อาคารเฉลิมพระเกียรติและมีสถานที่ต่างๆ  ดังนี้ 
ห้อง 151501 คณบดี
ห้อง 151503 งานพัสดุและครุภัณฑ์/ศูนย์ศึกษาค้นคว้าข้อมูลทางธุรกิจ
ห้อง 151504-7 ห้องประชุม
ห้อง 151508 งานประกันคุณภาพการศึกษา
ห้อง 151509 รองคณบดี
ห้อง 151510 สำนักงานคณบดี
ห้อง 150503 - 150510 ห้องพักของคณาจารย์คณะวิทยาการจัดการ
ห้อง 150605 - 150610 ห้องพักของคณาจารย์คณะวิทยาการจัดการ
ห้อง 151208-151209 ห้องปฏิบัติการธุรกิจจำลอง/ห้องสโมสรนักศึกษา ภาคปกติ/ห้องสโมสรนักศึกษา ภาค กศ.พบ.
ห้อง 151403 - 151410 ห้องพักของคณาจารย์คณะวิทยาการจัดการ