FACULTY OF MANAGEMENT SCIENCE FACULTY OF MANAGEMENT SCIENCE
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
TH | EN
หน้าหลักข้อมูลพื้นฐานติดต่อเรา
สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม

อาจารย์ ดร.  วรลักษณ์ เขียวมีส่วน
ผศ. ไอยเรศ ลิบลับ
อาจารย์ ดร. พจนา บุญคุ้ม
อาจารย์ อภิศักดิ์ คู่กระสังข์
อาจารย์ สาวิตรี คุ้มทะยาย
อาจารย์ ณัฐกานต์ รองทอง
อาจารย์ วงศ์วิภา โถสุวรรณจินดา
อาจารย์ กนกพิชญ์ วิชญวรนันท์
อาจารย์ ชาคริต อ่องทุน
อาจารย์ วรินท์น่า สิริพุทธิรักษ์