ปฏิทิน
 
  กรกฎาคม : 2017  

  อา

   จ

   อ

   พ

  พฤ

   ศ

   ส

           1
2345678
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31     
   วันนี้
   กิจกรรม
 
ตารางสอน
 
 ตารางเรียนประจำภาคการศึกษาที่ 1/2560
  ตารางเรียนปีการศึกษาที่ 3/2559 ภาค กศ.พบ.
 
ปฏิทันวิชาการ
 
  ปีการศึกษา 2560
 
ตารางสอนส่วนตัวอาจารย์
 
  สาขาการจัดการค้าปลีก
  สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม
  สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์
  สาขาวิชาการจัดการทั่วไป
  สาขาวิชาการตลาด
  หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต
  หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
  หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต
 
กิจการนักศึกษา
 
  เอกสารขอจัดตั้งชุมนุม (PDF)
  เอกสารขอจัดตั้งชุมนุม (WORD)
 
รายการทั่วไป
 
  สมาคมศิษย์เก่าคณะวิทยาการจัดการ
 เบอร์ติดต่อภายใน
  ระบบบันทึก มคอ.
 การบริหารความเสี่ยง
 ระบบแฟ้มสะสมงานอาจารย์
 แบบฟอร์มต่างๆ
 
กรอกสถานที่ฝึกงาน
 
  แบบฟอร์มแบบสำรวจสถานที่ฝึกงาน
  กรอกสถานที่ฝึกงาน 2/2560
 
มคอ.
 
  แบบฟอร์ม มคอ.3
  แบบฟอร์ม มคอ.5
  แบบฟอร์ม มคอ.7
 แบบฟอร์ม มคอ.4
  แบบฟอร์ม มคอ.6
 
จำนวนผู้เข้าชม
 

วันนี้มีคนเข้าชม : 1

เมื่อวานนี้มีคนเข้าชม : 0
เดือนนี้มีคนเข้าชม : 356
ปีนี้มีคนเข้าชม : 2317
ปีที่แล้วคนเข้าชม : 35591

คุณเป็นคนเข้าชมลำดับที่

เริ่มใช้งาน : July 25th 2011
 
รวมรูปภาพกิจกรรม
 
การพัฒนาศักยภาพนักวิจัย การพัฒนาองค์ความรู้และวัตกรรมสู่การพัฒนาท้องถิ่นและสังคม 30 พ.ค. 60
  
กิจกรรมปฐมนิเทศและมอบตนเป็นศิษย์ ประจำปีการศึกษา 2560 วันที่19 พ.ค. 60
  
กิจกรรม อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาผลงานทางวิชาการ 9 พ.ค. 60
  
อบรมเชิงปฏิบัติการ ทักษะการออกแบบดอกไม้ประดิษฐ์อย่างสร้างสรรค์ 4 พ.ค. 60
  
กิจกรรมให้คำแนะนำในการสร้างงานและทำงานระหว่างเรียน 2 พ.ค. 60
  
กิจกรรม พัฒนาและฝึกอบรมผู้นำ ผู้ตาม ผู้อาสา และเสียสละ(ภาค กศ.พบ)
  
กิจกรรม พัฒนาทักษะการจัดกระบวนการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ณ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 19-21 เม.ย. 60
  
ประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนและปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์คณะวิทยาการจัดการ
  
กิจกรรม OPEN HOUSE 2017 วันที่ 25 มี.ค. 60
  
กิจกรรม การให้ความรู้ด้านการประกันคุณภาพแก่นักศึกษา 9-10 มี.ค. 60
  
การอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดสวน Terrarium 22 มี.ค. 60
  
กิจกรรม เทคนิคการแต่งหน้าเพื่อเสริมสร้างบุคลิกภาพ 24 ก.พ. 60
  
กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2559 23 ก.พ.60
  
ครบรอบ 32 ปี คณะวิทยาการจัดการ 14 ก.พ. 60
  
แนะแนวศึกษาต่อ ณ โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา (1) จ.สุพรรณบุรี
  
คณะวิทยาการจัดการขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์คนใหม่คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.รัชฎาพร บุญเรือง
  
พิธีคณะวิทยาการจัดการ น้อมเกล้าฯแสดงความอาลัยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้
  
กิจกรรมการแข่งขันกีฬา ส้มเขียวหวานเกมส์ ครั้งที่ 1 วันที่8 ก.ย. 59
  
กิจกรรม FMS DAY ครั้งที่ 2 9 ก.ย. 59
  
กิจกรรม งานเปิดโลกสร้างสรรค์วันวิทยาการจัดการ 5-6 ส.ค. 59
  
ภาพการตรวจประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (ระดับคณะ) 4 ส.ค. 59
  
พิธีไหว้ครู และมอบตนเป็นศิษย์ 28 ก.ค. 59
  
พิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสคล้ายวันพระราชสมภพ 64 พรรษา สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฏราชกุมาร 28 ก.ค. 2559
  
กิจกรรมพัฒนาศักยภาพชุมนุมนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ 27 ก.ค. 59
  
ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาตราจารย์ ใหม่ คือ ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร.วรวิทย์ ประสิทธิ์ผล และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุกัญญา ตั้งประเสริฐ
  
การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ ประจำปี 2559 16 มิ.ย. 59
  
อบรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน 15 มิ.ย. 59
  
ประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนและปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์ของคณะวิทยาการจัดการ 17-19 พ.ค. 59
  
ภาพกิจกรรมการสร้างสื่อการสอนอย่างง่ายด้วย Flip Album และเทคนิคการจัดการเรียนการสอน e-Learning
  
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางการศึกษากับบริษัทซีพออล โชคทวีทัวร์ โรงแรมเบลลาวิล่าและบริษัท เมเจอร์ฮอลิเดย์
  
กิจกรรมพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการในการจัดการเรียนการสอนกับสถานประกอบการ
  
กิจกรรมการพัฒนาระบบการจัดการความรู้จากการเรียนการสอน การวิจัย และบริการวิชาการ วันพุธที่ 22 กรกฎาคม 2558
  
พิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2558
  
ภาพกิจกรรมแนวทางการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2557
  
กิจกรรมการพัฒนาผู้นำนักศึกษาเพื่อสร้างความเข็มแข็งของชุมชน วันที่ 25-27 พฤษภาคม 2558
  
การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2558 วันที่ 21 พ.ค. 2558
  
กิจกรรมทบทวนแผนยุทธศาสตร์คณะวิทยาการจัดการ 6-8 พ.ค. 58 ณ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
  
การศึกษาดูงานและการสร้างเครือข่ายประกันคุณภาพการศึกษา วันที่ 26-28 เม.ย. 2558 ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี
  
กิจกรรมแผนพัฒนาและฝึกอบรมผู้นำ ผู้ตาม ผู้อาสา และผู้เสียสละ ณ บ้านนารีสอร์ท จังหวัดนครนายก วันที่ 21-22 มีนาคม 2558
  
การลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยในอาเซียน วันที่ 28-30 ม.ค. 58
  
ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่ 4 วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2558
  
3 ทศวรรษคณะวิทยาการจัดการ 14 กุมภาพันธ์ 2558
  
งาน Open House เปิดบ้านคณะวิทยาการจัดการ 2558
  
การอบรมการใช้ระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (e-Document)
  
การประชุมเชิงปฏิบัติการ “การเสริมสร้างศักยภาพการทำงานเป็นทีม และพัฒนาองค์กร” คณะวิทยาการจัดการ 3-4 ธันวาคม 2557
  
ประชุมคณาจารย์ก่อนเปิดภาคการศึกษา 2/2557
  
พิธีวางพวงมาลาวันปิยมหาราช 23 ตุลาคม 2557
  
พิธีมอบโล่แก่คณาจารย์ บุคลากรในวันครบรอบ 122 ปีมรภพระนคร
  
งานสานสัมพันธ์พระนครร่วมใจพัฒนาสู่อาเซียน
  
ปฐมนิเทศนักศึกษา 2557
  
งานกีฬา Freshy Game ครั้งที่ 12
  
พิธีไหว้ครู 2557
  
งานกีฬากาซะลอง ครั้งที่ 14 ประจำปี 2557
  
งานเกษียณอายุราชการ 2557
  
คณะกรรมการตรวจประเมินประกันระดับมหาวิทยาลัยตรวจเยี่ยมคณะ
  
งานวันธุรกิจจำลอง
  
ประชุมคณาจารย์ครั้งที่ 1
  
ศึกษาดูงาน ณ บาหลี ประเทศอินโดนีเซีย
  
ตรวจประกันสาขา 2556
  
 
 
 
 


คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
เลขที่ 9 แจ้งวัฒนะ แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน จังหวัดกรุงเทพฯ 10220 โทร. 02-544-8421


Faculty of Management Science of Phranakhon Rajabhat University
9 Changwattana Road, Bangkhen Bangkok,Thailand 10220 Tel : (662) 544-8421